Voordelen lidmaatschap

De Groep Algemene Uitgevers is onderdeel van de Mediafederatie. De Groep is nauw betrokken bij de hoofdbeleidsterreinen juridische, economische en sociale zaken. Het lidmaatschap van de GAU biedt een uitgever veel voordelen. De Groep vertegenwoordigt de leden in diverse overlegsituaties. De centrale doelstelling van Nederlandse boekenuitgevers is: meer boeken verkopen aan meer mensen, via meer kanalen. Het beleid en de activiteiten van de GAU staan in dit teken.

Met de andere boekengroepen van de Mediafederatie (GEU en Media voor Vak en Wetenschap) wordt nauw samengewerkt.

De GAU-activiteiten zijn onder te verdelen in een zestal functies: Lobby, Onderhandelen, Dienstverlening, Regulering, Organisatie en Sociëteit.

(Vertegenwoordigers van) ledenbedrijven hebben zitting in diverse commissies en werkgroepen van de GAU. Daardoor kan het dienstenpakket van de GAU nauw worden afgestemd op de specifieke wensen en belangen van de leden en is de noodzakelijke steun en betrokkenheid van die leden verzekerd. Leden hebben dus invloed op het beleid en de activiteiten van de GAU.

Modelcontracten

GAU-leden hebben de beschikking over tal van voorbeeldcontracten en modellen, waarmee zij verzekerd zijn van kwalitatief goede contracten met auteurs, waarin geen essentiële punten ontbreken.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Groep Algemene Uitgevers zijn voor de leden beschikbaar ter inzage.

Lidmaatschap

Meer informatie over lid worden van de GAU kunt u vinden op de pagina procedure lidmaatschap.