Is het nodig om voor de uitbetaling van royalty’s een factuur op te maken?

Volstaat bij de administratieve afwikkeling van de uitbetaling van royalty’s door de uitgeverij aan de auteur een declaratie van de auteur of is een formele factuur vereist?

Doorgaans geldt een facturatieverplichting voor een ondernemer die goederen levert en/of diensten verricht voor een andere ondernemer. De factuur moet dan voldoen aan de vereisten op basis van de op dat moment geldende regelgeving. Uitzondering hierop zijn die gevallen waarin het gaat om bijvoorbeeld goederen/diensten die voor de omzetbelasting zijn vrijgesteld. Voor dergelijke goederen/diensten hoeft geen factuur te worden opgemaakt die aan alle factuurregels voldoet, maar volstaat bijvoorbeeld een declaratie. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Onder bepaalde voorwaarden geldt voor de diensten van auteurs een vrijstelling (zie de nadere toelichting van de Belastingdienst). Wanneer het dus een dienst betreft van een auteur voor wie een vrijstelling voor de omzetbelasting geldt, kan een declaratie volstaan.

In het andere geval, indien het geen vrijgestelde prestatie betreft, dient een factuur te worden opgemaakt. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de betrokken auteur. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, bestaat de mogelijkheid dit als uitgeverij zelf te doen door de factuur op te maken ten behoeve van de eigen administratie (self billing). Op de factuur dient dan wel duidelijk zichtbaar te worden gemaakt dat de factuur door de uitgever zelf, als afnemer van de dienst, ten behoeve van de dienstverlener, is opgemaakt.