Toegankelijkheid

In 2019 heeft het Europees Parlement de European Accessibilty Act (EAA) geaccordeerd. Deze wet moet door alle Europese lidstaten uiterlijk op 28 juni 2022 lokaal zijn geïmplementeerd en in 2025 van kracht zijn. Deze wet heeft betrekking op digitale producten, waaronder websites,  elektronische boeken en de daarbij behorende hard- en software. De wet schrijft voor dat deze systemen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een leesbeperking; blinden, slechtzienden, ouderen en mensen met dyslexie (ca. 350.000).

De GAU en de GEU werken samen met Dedicon om algemene en educatieve uitgevers te ondersteunen, zodat zij digitale producten vanaf de start zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Toegankelijk Publiceren aan de Bron’. Uitgevers kunnen zelf toegankelijkheidsmaatregelen toepassen bij het produceren van hun content en gerelateerde tools en services. Om uitgevers hierbij te ondersteunen organiseerde de GAU, samen met de projectpartners, in 2018 en 2019 verschillende kennis- en bewustwordingssessies. Ook zijn er twee Snelstartgidsen ontwikkeld (die u gratis kunt downloaden) en is er een website ontwikkeld waar meer informatie te vinden is omtrent toegankelijkheid: inclusiefpubliceren.nl. Dit is het Nederlandse zusje van de internationale website van het Daisy Cosortium, inlcusivepublishing.org, waar in het Engels veel informatie, tools en webinars te vinden zijn op het gebied van inclusief publiceren.

TPUB2

De implementatie van de wetgeving nadert en  heeft een grote impact op de manier van e-books publiceren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen moet menig uitgever kennis en kunde zien te verkrijgen. De brancheorganisaties zullen daarbij ondersteunen. De GAU heeft samen met de GEU, met Dedicon en enkele belangenverenigingen voor mensen met een leesbeperking hiervoor een tweede project opgezet: TPUB2. In het project TPUB2 zal tussen het late voorjaar van 2021 en het einde van 2022 een reeks aan scholings- en ondersteuningsactiviteiten worden aangeboden aan de leden van de GAU. Voor deelname aan deze activiteiten wordt geen vergoeding gevraagd. Per bedrijf kunnen enkele mensen deelnemen. Aan het einde van dit project beschikt uw bedrijf over de kennis en kunde om de wettelijke toegankelijkheidseisen in uw digitale producten te verwerken en heeft u Toegankelijkheid verankerd in uw productieproces en hopelijk in het DNA van uw bedrijf.

Voor meer informatie en deelname aan het TPUB2-project, kunt u contact opnemen met Sanne Walraven.

Het belang van toegankelijk publiceren is in onderstaand filmpje helder uitgelegd door Fondazione LIA, een Italiaanse collega van de GAU.

Ronde Tafel

Eind november 2016 vond een eerste Ronde Tafel conferentie plaats over de toekomst van aangepast lezen. Bij deze Ronde Tafel waren vertegenwoordigers van de Mediafederatie, de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek,  en VIVIS aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd geconstateerd dat technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij kansen bieden voor de autonome en gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking, mits al bij het ontwerp van de content en de informatiedragers (zoals kranten, boeken en schoolmateriaal) wordt nagedacht over algemene toegankelijkheid. Alle partijen aan tafel spraken de wens uit om een stap te maken van toegankelijkheid achteraf naar toegankelijkheid aan de bron. Als ambitie werd benoemd: “informatie in de toekomst een vorm geven zodat iedereen in Nederland, ook mensen met een leesbeperking, daar zo maximaal mogelijk gebruik van kan maken.” Deze ambitie is ook opgenomen in het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (maart 2017). U kunt hier de Regeling Toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021 vinden.