Toegankelijkheid

In 2019 heeft het Europees Parlement de European Accessibilty Act (EAA) geaccordeerd. Deze wet moet door alle Europese lidstaten uiterlijk op 28 juni 2022 lokaal zijn geïmplementeerd en in 2025 van kracht zijn. Deze wet heeft betrekking op digitale producten, waaronder websites, elektronische boeken en de daarbij behorende hard- en software. De wet schrijft voor dat deze systemen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een leesbeperking; blinden, slechtzienden, ouderen en mensen met dyslexie (ca. 350.000).

TPUB2

De implementatie van de wetgeving nadert en heeft een grote impact op de manier van e-books publiceren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen moet menig uitgever kennis en kunde zien te verkrijgen. De brancheorganisaties ondersteunen daarbij. De GAU heeft samen met de GEU, Dedicon en enkele belangenverenigingen voor mensen met een leesbeperking, hiervoor een tweede project opgezet: TPUB2. In het project TPUB2 wordt tussen het late voorjaar van 2021 en het einde van 2022 een reeks aan scholings- en ondersteuningsactiviteiten aangeboden aan de leden van de GAU. Voor deelname aan deze activiteiten wordt geen vergoeding gevraagd. Per bedrijf kunnen enkele mensen deelnemen. Aan het einde van dit project beschikt elk bedrijf over de kennis en kunde om de wettelijke toegankelijkheidseisen in digitale producten te verwerken en hebben de bedrijven Toegankelijkheid verankerd in hun productieproces.

Naast de workshops die wekelijks worden gegeven, is ook een derde snelstartgids gepubliceerd: Check dit!. Ook deze kunt u gratis downloaden op de website Inclusiefpubliceren.nl.

Voor meer informatie en deelname aan het TPUB2-project, kunt u contact opnemen met Sanne Walraven.

Het belang van toegankelijk publiceren is in onderstaand filmpje helder uitgelegd door Fondazione LIA, een Italiaanse collega van de GAU.

Ronde Tafel

Eind november 2016 vond een eerste Ronde Tafel conferentie plaats over de toekomst van aangepast lezen. Bij deze Ronde Tafel waren vertegenwoordigers van de Mediafederatie, de Oogvereniging, Vereniging Onbeperkt Lezen, Dedicon, het ministerie van OCW, de Koninklijke Bibliotheek,  en VIVIS aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd geconstateerd dat technologische ontwikkelingen in de informatiemaatschappij kansen bieden voor de autonome en gelijkwaardige deelname van mensen met een beperking, mits al bij het ontwerp van de content en de informatiedragers (zoals kranten, boeken en schoolmateriaal) wordt nagedacht over algemene toegankelijkheid. Alle partijen aan tafel spraken de wens uit om een stap te maken van toegankelijkheid achteraf naar toegankelijkheid aan de bron. Als ambitie werd benoemd: “informatie in de toekomst een vorm geven zodat iedereen in Nederland, ook mensen met een leesbeperking, daar zo maximaal mogelijk gebruik van kan maken.” Deze ambitie is ook opgenomen in het Implementatieplan van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (maart 2017). U kunt hier de Regeling Toegankelijke lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021 vinden.

Naar aanleiding van de Ronde Tafel is het eerste project ‘Toegankelijk Publiceren aan de Bron’ opgezet. De GAU organiseerde, samen met de projectpartners, in 2018 en 2019 verschillende kennis- en bewustwordingssessies om uitgevers te ondersteunen bij het opdoen van kennis over Toegankelijkheid. Ook zijn er twee Snelstartgidsen gepubliceerd (die u gratis kunt downloaden) en is er een website ontwikkeld waar meer informatie te vinden is omtrent toegankelijkheid: inclusiefpubliceren.nl. Dit is het Nederlandse zusje van de internationale website van het Daisy Cosortium, inlcusivepublishing.org, waar in het Engels veel informatie, tools en webinars te vinden zijn op het gebied van inclusief publiceren.