BREIN wint kort geding tegen Rabobank

In april oordeelde de voorzieningenrechter in Utrecht dat de weigering van de Rabobank om door Stichting BREIN gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, onrechtmatig is. Het gaat om de gegevens van een inmiddels opgeheven rekening die werd gebruikt voor de grootschalige verkoop van IPTV abonnementen. Nadat BREIN tevergeefs bij anderen had aangeklopt om de identiteit van de inbreukmaker te achterhalen, vroeg zij aan de Rabobank de naam-, adres- en woonplaatsgegevens (NAW) van de betreffende rekeninghouder. De Rabobank weigerde dat echter en dus spande BREIN een kort geding aan.

De rechter wees de vordering van Stichting BREIN toe. Het belang van BREIN (en haar aangesloten rechthebbenden) om de onrechtmatige situatie te beëindigen, was spoedeisend. Dat de rekening inmiddels is opgeheven, maakt hier geen verschil in. BREIN heeft belang zicht te krijgen op de toenmalige situatie en ook is het aannemelijk dat dit van belang is voor de huidige situatie. De rechter oordeelt dat de toetsingscriteria voor vrijwillige afgifte van persoonsgegevens die de Hoge Raad heeft vastgelegd in haar Lycos arrest uit 2005, niet zijn achterhaald en ook van toepassing zijn op banken. Dat is ook in lijn met het Coty arrest van het HvJEU uit 2015, aldus de rechter.

Weigering om informatie te verstrekken kan dus onrechtmatig zijn (o.b.v. artikel 6:162 BW), ook al zijn er ook andere gronden om die informatie te vorderen (i.c. artikel 28 lid 9 Aw en 843a Rv), die overigens eenzelfde toetsing verlangen. Die toetsingscriteria zijn dat de onrechtmatigheid (in casu de inbreuk) voldoende aannemelijk moet zijn, dat de verzoeker (BREIN) een reëel belang moet hebben bij de afgifte, dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden voorhanden zijn om de gegevens te verkrijgen en dat de belangenafweging tussen verzoeker (BREIN), verstrekker (Rabobank) en betrokkene (rekeninghouder) in het voordeel van de verzoeker moet uitvallen. Deze afweging voldoet aan de AVG. Het argument van de bank dat de AVG zich tegen afgifte zou verzetten wordt afgewezen. U kunt het volledige persbericht en toelichting op het vonnis vinden op de website van Stichting BREIN.